Ebola : mesures préventives / ኢቦላ ቫይረስን ለመከላከል በኤልጂኤም የ ተወሰዱ እርምጃዎች / preventives measures

mercredi 3 septembre 2014
par  Proviseur
popularité : 1%

Ebola : mesures préventives au LGM

Le Lycée Guébré-Mariam est en contact régulier avec les autorités sanitaires éthiopiennes, qui ont indiqué qu’il n’y avait pas de cas d’Ebola dans le pays. Cependant, en coordination avec l’Ambassade de France et par précaution contre les maladies en général, le Lycée a décidé de renforcer les mesures d’hygiène et de veiller particulièrement :

-  au lavage efficace des mains de tous (une fiche conseil est affichée et mise en ligne sur le site Internet). Les professeurs et les personnels dans leur ensemble seront chargés de veiller à ce que cela devienne un réflexe pour les élèves et pour tous ;
-  au bon fonctionnement des sanitaires, à leur propreté, à la présence de savon et d’essuie-mains à tout moment ;
-  à ce que les élèves fiévreux soient signalés au plus vite à l’infirmerie afin que les familles soient prévenues (comme c’est le cas habituellement pour toutes les maladies) ;
-  à ce que les personnels soient formés à la mise en œuvre et au strict respect de ces procédures.

Il est demandé aux familles :
-  de ne pas envoyer leur enfant à l’école quand il est fiévreux (ce qui est une règle habituelle pour les maladies ordinaires) ;
-  de venir chercher leur enfant dès que l’infirmerie leur a signalé qu’il est fiévreux (sans attendre) ;
-  de rendre systématique le lavage (efficace) des mains à la maison, afin que cette précaution devienne un réflexe chez leur enfant.

Ces mesures simples sont réellement efficaces contre la propagation de toutes les maladies, y compris Ebola.

Je souhaite à tous une excellente rentrée scolaire au Lycée Guébré-Mariam.

Le proviseur,

Jean-Pierre Pasquiou

Preventive measures taken by LGM against the Ebola virus

Lycée Guebre-Mariam is regularly in touch with the Ethiopian Health Authorities, which have declared that there was no case of Ebola in the country. However, in coordination with the French Embassy and as a precaution against diseases in general, Lycée Guebre Mariam has decided to strengthen precautionary measures and put an emphasis on :

- The effective washing of everyone’s hands (a note has been posted both at school and on the website). Teachers and staff will see to it so that it becomes a reflex for students and for everyone ;
- The proper functioning of toilets, their cleanliness, and the presence of soap and towels all the time ;
- Reporting students with a fever to the infirmary as quickly as possible so that families are warned (as it is usually the procedure for all diseases) ;
- The training of the staff to ensure that these procedures are implemented and strictly respected.

Families are requested :

- Not to send their child to school when she/he has a fever (which is a common rule for ordinary diseases) ;
- To pick up their child as soon as the infirmary has informed them that he/she has a fever (please do not delay) ;
- To make the (effective) washing of the hands systematic at home, so that such a precaution becomes a reflex for the child.

These simple measures are very effective against the spread of all diseases, including the Ebola virus.

I wish everyone a great school year at the Lycée Guebre-Mariam.

The Head of school

Jean-Pierre Pasquiou

ኢቦላ ቫይረስን ለመከላከል በኤልጂኤም የ ተወሰዱ እርምጃዎች

ሊሴ ገ ብረማር ያ ም ከኢትዮጵያ ጤና ባ ለ ስ ልጣኖች ጋር ጤና ን በ ተመለ ከተ በ የ ግዜው ግን ኙነት ያ ደር ጋል፡ ፡
በ አሁኑ ግዜ የ ኢቦ ላ በ ሽታ በ አ ገ ሪ ቱ ውስጥ እ ን ዳልተከሰ ተ አ ረ ጋግጠውልና ል፡ ፡ ሆኖም ግን ፣ ከፈረ ን ሳ ይ
ኤምባሲ ጋር በመተባ በ ር እ ን ዲሁም በጠቅላ ላው በ ሽታዎችን በ ቅድሚያ ለመከ ላ ከል እ ን ዲያ ስ ችል ሊሴ
ገ ብረማር ያም የ ቅድመ ጥን ቃቄ እ ርምጃዎችን ለማጠና ከር የ ወሰ ነ ሲሆን ከስ ር በተዘ ረ ዘ ሩት ላ ይ ትኩረት
ያ ደር ጋል፡ -
- ሁሉም እጁን በ አ ግባቡ እ ን ዲታጠብ (በትህምር ት ቤት እ ና በድህ ረ ገ ጽ ላ ይ ይህ ማሳ ሰብያ
ተለ ጥፎዓል)፡ ፡ አ ስ ተማሪ ዎች እ ና ሰ ራተኞች ተማሪ ዎቹ ይህ ን እ ያ ከና ወኑ መሆኑ ን ያ ረ ጋግጣሉ፡ ፡
- ሽን ት ቤቶችን በ አ ግባቡ መጠቀም፣ ን ፅ ኅ ና ቸውን መጠበ ቅ እ ና ሁል ግዜ ሳሙና እ ና ፎጣ መኖሩን
ማረ ጋገ ጥ፡ ፡
- ቤተሰ ቦ ቻቸውን ወዲያውኑ ለማሳ ወቅ እ ን ዲቻል ትኩሳ ት ያ ለ ባ ቸውን ተማሪ ዎችን ወዲያው ለሚመለ ከተው
አ ካል ማሳ ወቅ
- እ ነ ዚህ ስ ር ዓቶች በ አ ግባቡ መፈጸማቸውን ለማረ ጋገ ጥ ለ ሰ ራተኞች ስ ልጠና መስጠት፡ ፡
ቤተሰ ቦ ች እ ን ዲያ ደር ጉ የ ሚጠየ ቁት ነ ገ ሮች፡ -
- ትኩሳ ት ያ ለ በትን ተማሪ ወደ ትህምር ት ቤት አ ለመላ ክ (ይህ ለማን ኛውም ዓይነ ት በ ሽታ የ ሚደረ ግ
የ ተለመደ ተግባ ር ነ ው)
- መረ ጃውን የ ሚያ ስ ተላ ልፈው አ ካል ተማሪው/ ተማሪ ዋ ትኩሳ ት እ ን ዳመመው/ እ ን ዳመማት ለቤተሰብ
ከተና ገ ረ በ ኋላ ቤተሰቡ/ዋ ልጃቸውን ወዲያውኑ ወደ ትህምርት ቤት በመምጣት ተማሪውን /ዋን
እ ን ዲወስዱ
- ልጆቹ በቤታቸው ውስ ጥ እ ጃቸውን በ አ ግባቡ እ ና በመደበ ኛነ ት እ ን ዲታጠቡ ሁኔ ታዎችን በማመቻቸት
ይህ ዓይነ ት ጥን ቃቄ ልጆቹ በ የ ጊዜው የ ሚያ ደር ጉት ተግባ ር እዲሆን ማድረ ግ፡ ፡
እ ነ ዚህ ቀላ ል እ ርምጃዎች ኢቦ ላ ን ጨምሮ ሁሉን ም ዓይነ ት ተላ ላ ፊ በ ሽታዎች እ ን ዳይተላ ለፉ
በማድረ ግ ረ ገ ድ ውጤታማ ያ ደር ጋል፡ ፡
መልካም የ ትህምርት ዘመን እ ን ዲሆን እመኛለው፡ ፡

ር ዕ ሰ መምህ ር
ዣን ፒር ፓስኪው


Documents joints

Ebola : mesures préventives (en français)
Ebola : mesures préventives (en français)
Ebola : Preventive measures (in English)
Ebola : Preventive measures (in English)
Masasebia sele ebola (Amarik)
Masasebia sele ebola (Amarik)
Lavage efficace des mains (fiche)
Lavage efficace des mains (fiche)